EIOPA objavila dokument analize MSFI 17 "Ugovori o osiguranju"

Datum objave: 24.10.2018., 12:21
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 19. listopada 2018. dokument analize Međunarodnog računovodstvenog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 17  "Ugovori o osiguranju".
S obzirom na nadolazeću implementaciju MSFI 17, EIOPA je provela ovu analizu kako bi omogućila bolje razumijevanje implikacija i potencijalnih rizika standarda vezanog uz europska društva za osiguranje i društva za reosiguranje, te pružila uvid u buduću interakciju financijskog i regulatornog izvještavanja osiguratelja.

Između ostaloga, EIOPA je zaključila da očekivani rast transparentnosti i usporedivosti financijskih izvještaja osiguratelja uz primjenu MSFI 17, te posljedično bolji uvid u poslovne modele osiguratelja, mogu potencijalno poboljšati financijsku stabilnost Europskog gospodarskog područja. Prema tome, EIOPA smatra da će se implementacija MSFI 17 pokazati korisnom za europsko opće dobro. Tržišno-konzistentno i na rizicima utemeljeno mjerenje osigurateljevih obveza sadržano u okvirima MSFI 17 bolje prikazuje ekonomsku stvarnost. Navedeno stvara potporu za učinkovito upravljanje rizicima te omogućuje dionicima važan uvid u poslovni model, izloženost i uspješnost društva.

Uvođenje standarda MSFI 17 predstavlja dugo očekivanu i pozitivnu promjenu paradigme u odnosu na prethodni standard MSFI 4 „Ugovori o osiguranju“. Usprkos značajnim poboljšanjima u financijskom izvještavanju primjenom standarda MSFI 17, EIOPA iskazuje rezerviranost po pitanjima nekih koncepata koji bi mogli imati utjecaja na usporedivost i značajnost financijskih izvještaja izrađenih prema MSFI 17 te navodi kako bi iste trebalo ispitati: principi određivanja primjenjive diskontne stope te prilagodbe na rizik sadržane u okviru MSFI 17 možda premašuju odgovarajuću razinu pojedinom društvu specifičnih čimbenika te bi posljedično mogli utjecati na nastanak značajno različitih i potencijalno neusporedivih rezultata, pitanja vezana uz razinu agregiranosti ugovora o osiguranju ili prinose ugovora o reosiguranju mogla bi također utjecati na kompleksnost financijskih izvještaja.

U odnosu na praktičnu implementaciju MSFI 17, EIOPA je u analizi zaključila da se nedvojbeno presudni čimbenici i procesi osmišljeni u okviru regulative Solventnost II mogu iskoristiti, ali će možda trebati određene prilagodbe. Izuzevši potencijalno potrebne prilagodbe, očekuje se značajan porast u učinkovitosti. Navedene porasti u učinkovitosti najzastupljenije su u temeljnim sastavnicama MSFI-a 17: novčanom toku, diskontnoj stopi i prilagodbama na rizik.